Vanliga frågor och svar

Du kan filtrera på ett aktuellt ämnesområde, t.ex. genom att klicka på ”Barn utsatt för brott” så får du upp endast de frågor och svar som rör detta ämnesområde. Genom att klicka på filtret ”Alla” så ser du alla frågorna.

Om du utsatts för brott, bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen. Det är inte en skyldighet att polisanmäla som brottsoffer, men det är oftast nödvändigt för att du ska kunna tillvarata dina rättigheter. En anmälan är också viktig för att polisen ska kunna säkerställa att du inte drabbas av nya brott. Tänk på att dokumentera eventuella skador.

Om brottet skett i hemmet kanske det inte funnits några vittnen och då kan fotograferade skador vara avgörande bevisning. Du kan besöka vårdcentral för detta. Även de kläder du bar under brottet kan vara viktiga. Försök att spara dem och hålla dem otvättade.

Polisen med att inleda den utredning som kallas för förundersökning. Förundersökningen kan leda till att en eller flera personer blir åtalade för brott, eller så kan de läggas ned om polisen antingen inte hittar en misstänkt gärningsman eller om bevis inte ör tillräckliga.

Om det finns tillräcklig bevisning, beslutar åklagaren att väcka åtal. Åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Tingsrätten utfärdar därefter stämning och beslutar om tidpunkt för huvudförhandling. Därefter beslutar domstolen om eventuellt straff.

Du kan ansöka om besöksförbud hos polisen. Det är åklagaren som fattar beslut om din ansökan ska beviljas. Polisen kan även göra en hot- och riskbedömning. Om det anses vara nödvändigt kan man få en skyddstelefon under en viss tid. Det innebär att din telefon kopplas direkt till polisens ledningscentral. Du kan också ansöka om att få skyddade personuppgifter, en s.k. sekretessmarkering. Då blir personnummer, namn och adress skyddade.

Om sekretessmarkering inte bedöms ge tillräckligt skydd kan kvarskrivning vara ett alternativ. Det innebär att genom beslut enligt §16 folkbokföringslagen medge en person vid flyttning att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten i  högst tre år. Ansökan om sekretessmarkering och kvarskrivning gör du till skatteverkets kontor i Eskilstuna.

Vid mycket allvarliga hot kan du få fingerade personuppgifter. Det innebär att du byter identitet och din gamla identitet försvinner ur folkbokföringen. Ansökan om detta görs till Rikspolisstyrelsen och beslutas av Stockholms tingsrätt. Livsskydd kan begäras hos polisen och utförs av bevakningsföretag.

För att förstärka stödet och rättigheterna för barn som bevittnat brott av och mot närstående personer har riksdagen beslutat om ändringar och tillägg i Socialtjänstlagen (SoL) och brottsskadelagen. Detta innebär att barn som bevittnar våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är utsatta för brott. Här avses huvudsakligen att barnet sett eller hört den brottsliga gärningen begås. Även om ett barn bevittnar våld eller andra övergrepp som en närstående vuxen utsätter ett annat barn för omfattas det av bestämmelsen.

5 kap. 11§ SoL

Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden bör särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Nämnden bör också beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är utsatta för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp.

Brottsskadelagen har ändrats och en ny bestämmelse, 4a§, har införts som gör det möjligt för ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna att ansöka om ersättning enligt brottskadelagen. Med barn avses den som inte fyllt 18 år.

4 a § Brottsskadelagen

Brottsskadeersättning betalas till ett barn som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i dess förhållande till en närstående person. Ansökan ska göras inom två år från det att dom eller slutligt beslut vunnit laga kraft.

Om en anmälan inte leder till förundersökning, skall ansökan inom två år från det att brottet begicks. Ansökan om brottkadersättning görs av barnets vårdnadshavare hos Brottsoffermyndigheten. Har föräldrarna gemensam vårdnad skall beslutet om ansökan fattas av båda vårdnadshavarna gemensamt. Finns det intressemotsättningar föreligger förutsättningar för överförmyndare att utse god man enligt 11 kap. 2§ tredje stycket föräldrabalken.

I fall då en vårdnadhavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren skall istället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång. Det är åklagaren som ansöker om en särskilt företrädare hos tingsrätten.

Kontaktuppgifter:

Brottsofferjouren
https://www.brottsofferjouren.se/
Telefon: 0200-21 20 19

I de flesta kommuner finns det kvinnojourer som ofta kan erbjuda ett skyddat boende. Finns det ingen precis där du bor, kan du vända dig till en annan kvinnojour. I en del kommuner finns även skyddat boende som drivs av kommunal regi.

För att komma i kontakt med kvinnojouren ringer du på deras jourtelefon. Ett annat alternativ är att ringa socialjouren/socialtjänsten så kan de förhoppningsvis erbjuda jourboende.

Ja, de är välkomna. Socialtjänsten ska se till att kvinnojouren har den plats som behövs.

Om möjlighet finns, ta med dig pass, legitimation, bankkort och koder till bankkonton etc. Annat som kan vara bra är att ta med kläder och eventuellt barnens favorit sak.

Tänk på att det skyddade boendet alltid har hemlig adress, för din och andra kvinnors säkerhet. Var därför restriktiv med att lämna ut adressen.

Ring och spärra dina/barnens konton, så att din partner inte har möjlighet att ta ut pengar utan din vetskap. Du kan ändra så att det krävs en underskrift av er båda för att få teckna kontot. I fall att ni båda har skrivit på ett lån eller skaffat kredit så svarar ni båda för skulderna. Det betyder att var och en av parterna kan krävas på hela skulden. Ring därför genast och avsluta det.

Kontakta de företag som du får räkningar från och be om att få räkningsuppgifter via mail/telefon så att du kan betala alla räkningar i tid och på så sätt slipper få skulder och eventuella betalningsanmärkningar.

Kontaktuppgifter:

Kvinnojour i din kommun: www.unizon.se
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
Kvinnojouren Täby/Danderyd: 08-768 32 10

För både gifta och sambor gäller att domstolen för en bedömning av vem som bäst behöver den tidigare bostaden. Om det finns barn med i bilden så betyder det i praktiken att bostaden går till den förälder som få vårdnaden, eller den som barnen bor hos mest (vid gemensam vårdnad).

Om det gäller en hyresrätt innebär det att hyreskontraktet skrivs över på vårdnadshavaren. Handlar det om en villa eller bostadsrätt så måste den som bor kvar i bostaden lösa ut den andra ägaren.

Om man inte har barn så gäller principen att den som först flyttat in i hyresrätt har rätt att bo kvar. Har således din man/sambo flyttat in i ett senare skede i bostaden har han/hon normalt sett ingen rätt till den.

För att få ett förstahandskontrakt på en hyresrätt krävs ofta, beroende på vilken region i landet man bor i, att man stått i bostadskö ett tag. Ställ dig i alla de bostadsköer som finns i kommunen. Både den kommunala bostadskön somt hos privata fastighetsägare som har sådana.

Om du ska hyra i andra hand så försäkra sig om att hyresvärden eller bostadsrättföreningen har godkänt uthyrningen. Hyr du lägenheten utan deras godkännande har du i princip inga rättigheter och kan bli utkastad från bostaden om värden eller föreningen upptäcker det. Vid problem eller skälig hyra kan hyresnämnden hjälpa dig.  Det finns många andrahandsuthyrningar som annonseras på Blocket, lägenhetsgrupper på sociala medier som Face Book.

Socialtjänsten har ett visst antal jourlägenheter till sitt förfogande. Dessa är dock ofta färre än de personer som är i behov av dem, så det kan vara svårt att få en tilldelad till dig. Ta upp frågan med din handläggare.

Akut kan du söka ett skyddat boende, kontakta din Socialtjänst.

Det finns en möjlighet att som brottsutsatt söka ekonomisk hjälp hos socialtjänsten, även om du i vanliga fall inte är berättigad till det. Det är inte de normala försörjningsreglerna som gäller för brottsutsatta. Enligt Socialtjänstlagen har socialtjänsten i din kommun skyldighet att hjälpa dig.

5 kap. 11 § SoL

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

På socialtjänsten kan du också ansöka om flyttbidrag, bidrag till möbler och husgeråd i det nya hemmet.

Om socialtjänsten vägrar hjälpa mig?

Du kan ansöka om allt du vill hos socialtjänsten, men bered dig på att också få avslag. Begär alltid skriftligt besked på sådana avslagna ansökningar. Det behövs för att kunna överklaga beslutet hos länsrätten.

Det kan vara till hjälp att ha med dig någon person på besök hos socialtjänstkontoret. Du kan alltid be en jourkvinna följa med dig!

Efter den första akuthjälpen från socialtjänsten kan det hända att socialsekreterare kräver att du tar ut skilsmässa eller polisanmäler mannen för att få fortsatt ekonomiskt stöd.

Detta krav har socialtjänsten ingen laglig rätt till! Om du inte är beredd att göra detta – begär skriftligt på detta beslut och överklaga sedan hon länsrätten.

Ett alternativ kan vara att få ett tillfälligt förskott från socialtjänsten som du senare måste betala tillbaka (om inte överklagan går igenom).

Om du har barn så kontakta försäkringskassan för att ansöka om din möjlighet att få bostadsbidrag.

Försäkringskassan kan också hjälpa dig med att utreda din rätt till underhållsbidrag från barnens pappa.

Försäkringskassans strävan i alla vårdnadsfrågor är att försöka få föräldrarna att samarbeta. Om den underhållsskyldige säger att han kommer betala direkt till dig så kan det i vissa fall hända att försäkringskassan accepterar hans försäkran. Händer det är det därför viktigt att du informerar försäkringskassan om din situation, varför du inte vill ha personlig kontakt med pappan (och att du eventuellt bor på skyddad boende).

 1. Börja med att skriva ut en ansökan om äktenskapsskillnad, den finns på Sveriges domstolars hemsida. Fyll i ansökan. Om du och din make/maka inte är överens om att skiljas kan du i de flesta fall fylla i den ensam. Kontakta tingsrätten om du är osäker på hur du ska fylla i blanketten.
 2. Beställ ett personbevis hos skatteverket, tfn 020-56 70 00, berätta att det gäller skilsmässa.
 3. Om ni har barn som är under 18 år gamla, ange om vårdnaden ska vara gemensam eller om någon av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.
 4. Betala in ansökningsavgiften på 900 kronor, till tingsrätten. Ange båda makarnas namn, personnummer, adress och telefonnummer samt att det gäller äktenskapsskillnad.
 5. Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten tillsammans med personbevis.

Om ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt.

Om du/ni har hemmavarande barn (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid.

Betänketiden är alltid minst sex månader och högst ett år. Observera att om ni fortfarande vill skiljas när de sex månaderna gått, måste ni meddela det till tingsrätten (s k fullföljd).

Om ni bott isär mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas. I så fall ska du bifoga ett särlevandeintyg undertecknat av två personer som känner er väl.

När ett äktenskap eller samboförhållande tar slut, ska en bodelning göras. En bodelning ska upprättas av båda tillsammans. Bodelning ska vara skriftlig och underskriven av båda.

Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Ni betalar kostnader för bodelningsförrättaren (oftast en advokat) som sedan fattar beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er.

Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarnas beslut, kan ni väcka talan vid tingsrätten.

Vid delad vårdnad eftersträvas barnperspektivet; d v s att barnets bästa ska komma i främst rummet vid avgörande av alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Oftast eftersträvas gemensam vårdnad.

Om våld mot barn har förekommit så ska det beaktas och om det är vid kännedom så ska polisanmälan göras.

Barnet ska aldrig lämnas ensam med förövaren. Det är viktigt att göra polisanmälan trots att det kan kännas tungt. Kvinnojourer finns för dig i din process.

Om du vill ha enskild vårdnad bör advokat kontaktas. Det är tufft men viktigt att inte underhålla barnens rätt till att träffa pappan då det kan leda till umgängessabotage. Är det inte lämpligt att pappan träffar barnet ensam är en lösning att socialtjänsten utser en kontaktperson som finns med under umgänget.

Barnets åsikt ska beaktas efter 12 års ålder och beroende på mognad. Det är barnen som ska skyddas i första hand och det är viktigt att vara tydlig med vad som gäller.

Att tänka på:

Inför familjerätt och samarbetssamtal är det oerhört viktigt att visa att man är samarbetsvillig. Om man vägrar den ena föräldern umgänge kan man förlora vårdnaden p g a sabotage.

Vid samarbetssamtal med den som utsatt dig för våld, ska miljö arrangeras så att du känner dig trygg. Det är inte nödvändigt att bägge parter sitter i samma rum eller använder sig av samma samtalsledare.

Du har rätt till att flytta från bostaden inom ett avstånd på 10 mils radie utan godkännande eller tillstånd.

En förälder kan uppfylla sin underhållsskyldighet genom att faktiskt ta hand om ett barn eller genom att betala underhållsbidrag till barnet. En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med detta skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhåll till barnet.

Detsamma gäller en förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (se även rubriken ekonomi).

Är man inte EU- medborgare och bor i Sverige kan 2-årsregeln gälla: som gift, sambo eller om man registrerat partnerskap kan man ansöka om uppehållstillstånd och det är Migrationsverket som beslutar om detta.

Efter två års samlevnad med make/sambo/partner beviljas man i regel permanent uppehållstillstånd, undantag kan göras om våld har förekommit inom relationen. Vanligtvis är dock bevisbördan stor hos den som söker uppehållstillstånd. Kvinnan måste kunna uppvisa att våld har förekommit, t ex genom polisanmälningar, läkarbesök samt dokumenterande skador.

Några viktiga saker att undersöka:

 • Bevisbörd om våld förekommit
 • Barn/släkt kvar i hemlandet – anknytning till hemlandet
 • Om barn fötts i Sverige, kolla upp med skatteverket
 • Kontakta jurister angående Migration

Det gäller olika regler då barnet är fött i Sverige. När ett barn registreras i folkbokföringen bedömer Skatteverket vilket medborgarskap barnet har förvärvat. Ett barn blir svensk medborgare från födseln, om

 • en förälder till barnet är svensk medborgare, eller
 • en avliden förälder till barnet var svensk medborgare vid sin död

Barn födda före den 1 april 2015 får svenskt medborgarskap vid födseln, om

 • mamman var svensk medborgare eller
 • pappan var svensk medborgare och gift med barnets mamma eller
 • pappan är svensk medborgare, inte gift med barnets mamma och barnet föddes i Sverige eller
 • pappan var avliden men vid sin död var svensk medborgare och barnet föddes i Sverige eller
 • pappan var avliden men var vid sin död svensk medborgare och gift med barnets mamma.

Om ingen av er som är förälder till barnet är svensk medborgare bedömer Skatteverket barnets medborgarskap utifrån era medborgarskap och lagstiftningen i era respektive hemländer. (Skatteverket. Hämtad 2016-06-12, från https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/nyblivenforalder.4.18e1b10334ebe8bc80005647.html)

Kontaktuppgifter:
Migrationsverket:
www.migartionsverket.se
Telefon: 0771-235 235

Skatteverket:
www.skatteverket.se
Telefon: 0771–567 567

Din make, familjemedlem eller släkting har aldrig rätt att kontrollera eller skada dig. Psykiska kränkningar i form av förödmjukelse, medvärdering, skam- och skuldbeläggning, undandragen kärlek eller utfrysning, misshandel och förföljelse samt sociala kränkningar i form av isolering och förbud mot att delta i normala aktiviteter i samhället är olika former av hedersrelaterat förtryck.

Hedersrelaterat våld är ett brott mot svensk lagstiftning, barnkonventionen samt FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Om du har blivit utsatt för hedersrelaterat våld bör du:

 • Polisanmäla det som har hänt
 • Dokumentera skador
 • Spara de kläder som du bar vid brottet

Du har möjlighet till medling mellan dig och dina familjemedlemmar om du så önskar det. Det finns organisationer att vända sig till om man vill träffa andra tjejer/kvinnor i liknande situation.

Våldet ses som oundviklig handling som legitimeras av de flesta inom grupp/familjen. Våldet är planerat, kollektivt sanktionerat och beslutat och i vissa fall är kollektivt utövat. Förövaren beskyddas av de flesta inom familjen och släkten.

Våldet utförs i stor utsträckning för att straffa kvinnor/unga flickors olydnad. Det är även ett sätt att kontrollera och styra över kvinnans sexualitet, klädsel, pojkar/män som allierar sig med kvinnan eller pojkar/män som avviker från familjens normer och regler.

Om det verkar föreligga hot mot din säkerhet, ska polis kontaktas. De gör en hot och riskbedömning. Brottsoffer, gärningsman och vittnen kan tillsammans eller enskilt ge underlag för bedömningen. Polis kan bistå med trygghetslarm, utfärda besöksförbud och skatteverket kan skydda din identitet. Om du tvingas göra ett akut lämnande, se till att det finns en färdigpackad väska (gömd) och eventuellt ha en hemlig telefon (se även rubriken akut lämnande).

Detta problem är vanligast hos unga tjejer/killar. Våld, hot om våld och andra former av förtryck utövas oftast av flera familjemedlemmar och släktingar i syfte att tvinga fram lydnad. Om inget stöd ges från familjen är det viktigt att även söka hjälp och prata med t. ex lärare, kuratorer och vårdnadspersonal; så att andra utanför känner till situationen.

Ideella organisationer har inte samma anmälningsskyldighet gällande minderåriga som socialtjänsten har, men vid ett akut lämnande kan det vara bra att socialjouren vet om vad som sker.

Kontakter:
Kruton, Kris- och utredningscenter, Stockholm stad:
Telefon: 08- 508 44 55 0

Somaya Kvinno- och tjejjour:
Telefon: 08-760 96 11

Ja, det finns en brottsofferjour för hbtq-personer som RFSL, annars är man varmt välkommen att besöka kvinnojouren.

Våld i samkönade relationer tar sig i samma uttryck so våld i tvåkönade relationer; det handlar om makt. Med det finns en del skillnader, t ex kan det finnas en ökad risk för en starkare beroendeställning mellan brottsutsatt och förövare i de fall ett samkönat par inte är öppen med sin relation.

Tyvärr söker hbtq-personer inte hjälp i samma utsträckning som heterosexuella. Det kan bero på att man upplever det svårt att uppsöka de allmänna brottsofferjourerna/kvinnojourerna med allt vad som därav följer av krav på öppenhet. Det är även troligt att det beror på att personer som utsatts för samkönat relationsvåld tyvärr ofta bemöts med okunnighet och negativa reaktioner hos myndighetspersoner.

Erfarenhetsmässigt kan RFSL vittna om att polisen ofta bagatelliserar våld mellan kvinnor/män.

Du är välkommen till kvinnojouren, vi kan erbjuda samtal via telefon eller ett personligt möte. Till viss mån även via mailkontakt. I vissa jourer erbjuds det självhjälpsgrupper, där kvinnor ges möjlighet att träffas i grupp och utbyta tankar, erfarenheter och stötta varandra. Vanligtvis sitter en jourkvinna med under träffarna.

Nej, tvärtom. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta tidigare händelser för att kunna bryta ett mönster. Ingen mår bra av obearbetade trauman i bagaget. Det kan påverka en negativt både psykiskt och fysiskt.

Kontaktuppgifter:
Kvinnojourer i din kommun:
www.unizon.se